Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Poplatky

Prečítajte si prosím informáciu o zmene zákona č.544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1.1.2019

kliknite prosím na TENTO ODKAZ

Nezabudnite uhradiť poplatky za pranie posteľného prádla a hygienické potreby. Termín vyplatenia je do konca mesiaca september. Uhradiť poplatok môžete učiteľkám v jednotlivých triedach.

Ďakujeme.

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré k 31.08.2018 dovŕšili vek 5 rokov, aby si pozastavili v bankových inštitúciách platby za výchovný poplatok 5,50 € (bývalé triedy margarétky a konvalinky).

Podľa školského zákona sa na dieťa predškolského veku tento poplatok nevzťahuje.

Upozorňujeme rodičov, ktorí platia výchovný príspevok 5,50 €, aby si ustriehli januárovú platbu, pretože Materská škola je rozpočtovou organizáciou.

Z tohto dôvodu sa nedá januárová platba platiť v decembri, ale platí sa až v novom kalendárnom roku – JANUÁR 2018.

Materská škola nebude januárovú platbu akceptovať v decembri, preto v prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete  informovať u vedúcej ŠJ , rovnako aj o vašich platbách. Rodičia boli o tomto probléme informovaní na triednych aktívoch.

POZOR: netýka sa to poplatku za stravu, týka sa to len platby za výchovný príspevok.

Pranie posteľnej bielizne (poplatok je na celý školský rok) 8,- €

Hygienické potreby – tekuté mydlá, hygienické vreckovky, toaletný papier (poplatok je na celý školský rok) 5,-€

Žiadame rodičov, aby poplatok uhradili triednym učiteľkám do 30. septembra 2017

Riaditeľstvo MŠ upozorňuje rodičov, ktorí zadávajú trvalé príkazy na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním (výchovný poplatok 5,50 €), aby si pozorne preštudovali Školský poriadok, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŠ.

Rodič, ktorého dieťa k 01.09.2017 dovŕšilo 5 rokov veku, výchovný poplatok  posledný školský rok pred nástupom do 1. ročníka ZŠ neuhrádza. Prosíme tých rodičov, ktorí už poslali na účet školy tieto finančné prostriedky, aby si pozastavili trvalé príkazy. Ide o deti z bývalej triedy margarétky  a snežienky.
Ďakujeme

Oznamujeme rodičom aby do konca novembra uhradili triednym učiteľkám poplatok za pranie posteľnej bielizne na školský rok 2016/2017 v sume 8€.

V zmysle VZN 4.1/2015  Čl. V

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

1) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou 5,50 €.

za výchovný poplatok: IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453 mesačne v sume 5,50€ – pri zadaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Výchovný poplatok neuhrádzajú iba rodičia detí, ktoré sú v hmotnej núdzi na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a rodičia, ktorých dieťa k 31.8 2017 dovŕšilo piaty rok veku.
Príspevok rodič neuhrádza aj v tom prípade, ak dieťa nenavštevuje materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom – potvrdením od lekára.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, to znamená, že výchovný poplatok sa bude uhrádzať v posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Januárová platba musí prebehnúť na účet až v mesiaci január 2017, nakoľko MŠ je rozpočtová organizácia.

Oznamujeme rodičom predškolákov, že preplatky za stravné sa budú vracať v mesiaci september. Nezabudnite si ich preto vyzdvihnúť v mesiaci september 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

Ďakujeme

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt